انجمن ها علمی

 

· انجمن علمی علوم دامی

· انجمن علمی زراعت

· انجمن علمی خاکشناسی

· انجمن علمی باغبانی

· انجمن علمی صنایع چوب

فعالیت انجمن ها:

  • برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری نمایشگاه های پژوهشی، بازدید های علمی، ارائه کلاسهای درسی تکمیلی.
  • انجمن پژوهش سبز (گروه زراعت و اصلاح نباتات) که در برگزار کارگاههای آموزشی، نمایشگاههای پژوهشی و همچنین بازدیدهای علمی به شهرستانها و اطراف دانشکده نقش فعالی داشتند. همچنین نشریه دانشجویی رویش پایدار با برنامه ریزی این انجمن آغاز بکار نموده و ۴ جلد نشریه دانشجویی توسط انجمن مذکور به چاپ رسیده است.