اطلاعیه های پژوهشی و آموزشی

جدول عناوین درسی و تغییر زمان برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی نیمسال اول 98-97

 رشته اصلاح نژاد دام

رشته اقتصاد کشاورزی بازاریابی محصولات کشاورزی

رشته تغذیه دام

 رشته زراعت

رشته اقتصاد کشاورزی سیاست و توسعه کشاورزی

رشته علوم باغبانی میوه کاری

 رشته فراوردهای چندسازه چوب

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم اعلام آمادگی برگزاری جلسه دفاعیه دانشجویان دکتری تخصصی