ریاست و معاونین

ریاست دانشکده  

آقای دکترداود حبیبی

دانشیارپایه 24 گروه زراعت کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

دکتری تخصصی  رشته زراعت (گرایش فیزیولوژی گیاهی) از دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز

 

 

ادامه رزومه آکادمیک

 
معاون دانشکده

آقای دکتر علیرضا نوشری

استادیار، دارای دکتری تخصصی رشته علوم دامی و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را از سال 1382 با واحد کرج آغاز نموده اند.

ایشان در کنار فعالیت های آکادمیک، طی سالهای 1386 تا 1390 به عنوان مدیر پژوهش دانشکده  همکاری داشته اند و از آذر ماه 1394به عنوان معاون دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت می نمایند.

ادامه رزومه آکادمیک