ریاست و معاونین

ریاست دانشکده  

آقای دکترداود حبیبی

دانشیارپایه 24 گروه زراعت کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

دکتری تخصصی  رشته زراعت (گرایش فیزیولوژی گیاهی) از دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز

 

 

ادامه رزومه آکادمیک

 
معاون دانشکده

آقای دکتر خداداد مصطفوی

دانشیار، دکترای تخصصی اصلاح نباتات و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و

منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را از سال ۱۳۸۷ با
واحد کرج آغاز نموده اند.
سمت های اجرائی:
مدیر گروه اصلاح نباتات: از 1388 تا 1391
معاون دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی: از 1391 تا 1392
مدیر گروه اصلاح نباتات: از 1392 تا 1398 و در حال حاضر نیز عهده دار معاونت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می باشند.
 

.

ادامه رزومه آکادمیک