ریاست و معاونین

ریاست دانشکده  

آقای دکتر خداداد مصطفوی

دانشیار، دکترای تخصصی اصلاح نباتات و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و

منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را از سال ۱۳۸۷ با
واحد کرج آغاز نموده اند.
سمت های اجرائی:
مدیر گروه اصلاح نباتات: از 1388 تا 1391
معاون دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی: از 1391 تا 1392
مدیر گروه اصلاح نباتات: از 1392 تا 1398 و در حال حاضر نیز عهده دار معاونت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می باشند.
معاون دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی: از 1397تا 1399
ریاست دانشکده کشاورزی از سال 1399

 

 

ادامه رزومه آکادمیک

 
معاون دانشکده

آقای دکتر سید خسرو حسین اشرفی

1- از سال 1378 تا 1387 به عنوان کارشناس آزمایشگاه هرباریوم در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2-تشکیل وتجهیز آزمایشگاه هرباریوم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد کرج، ) بیش از 15000 نمونه گیاهی استاندارد

و.......

 

 

.

ادامه رزومه آکادمیک