امور آموزشی

 

رئیس اداره آموزش خانم  انجیله ای

تاریخ  استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج : 1384

تحصیلات : ;کارشناسی ارشد مدیریت

 تلفن تماس : 34183910-026

 

کارشناس مسئول امتحانات 

مهندس محمد رضا رسولی