معاونت پژوهشی

آقای دکتر فیاض آقایاری 

استادیار،دارای دکترای تخصصی علوم و مهندسی آبیاری( گرایش آبیاری و زهکشی‌) عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد سلامی واحد کرج همکاری خود را از سال 1385 با واحد آغاز نموده اند

دکترای تخصصی ، علوم و مهندسی آبیاری ،(آبیاری و زهکشی ) ،1389 ، از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

کارشناسی ارشد ، مهندسی آبیاری و زهکشی ،1384 از دانشگاه شیراز

کارشناسی ، مهندسی آبیاری ،1381 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد  شیراز

 

 

 

 

 

 

 


 

 

نشانی الکترونیک:  

                         Aghayari_ir@yahoo.com