جلسات دفاعیه

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه باغبانی  ، تحت عنوان :بررسی اثر محلول پاشی برگی سالیسیلیک اسید بر رشد چمن تحت شرایط تنش خشکی ،ارائه دهنده:مهدی یاریاب ، استاد راهنما:پرگل رسولی  ،استادان مشاور:محمد فرجادی شکیب ، ساعت 15 روز دوشنبه      مورخ    95/6/15 در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه  زراعت  ، تحت عنوان :تاثیر روش های مختلف پرایمینگ بذر بر کاهش خاصیت خود آسیبی در دو رقم یونجه ،ارائه دهنده:ابوالفضل تنها ، استاد راهنما:دکتر فرید گل زردی ،استادان مشاور:دکتر خداداد مصطفوی ، ساعت 15 روز سه شنبه      مورخ    95/6/09 در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه  علوم دامی  ، تحت عنوان :اثر مکمل پروتکسین و بایوساک در ترکیب با شیرجایگزین بر عملکرد فراسنجه­های خونی گوساله­های هلشتاین ،ارائه دهنده:سحر حسنی ، استاد راهنما:دکتر ابوالقاسم لواف،استادان مشاور:دکترمیترا صالحی ، ساعت 9 روز دو شنبه      مورخ    95/6/15 در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه گروه زراعت  ، تحت عنوان :بررسی تنش رطوبتی و غلظت های مختلف اسید سالسیلیک بر خصوصیات کمی وکیفی همیشه بهار ،ارائه دهنده:نسرین افشاری ، استاد راهنما:بهلول عباس زاده،استادان مشاور:محمدرضا اردکانی ، ساعت 11 روز  شنبه      مورخ    95/6/20در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه صنایع چوب و کاغذ  ، تحت عنوان :  ارزیابی عملکرد صنعت کارتن سازی با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تحلیل سلسله مراتبی ،ارائه دهنده:هیربد امیرحیدری، استاد راهنما:دکتر شادمان پورموسی ،استادان مشاور:دکتر آژنگ تاجدینی ، ساعت 14روز  یکشنبه      مورخ    95/6/21محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه علوم دامی  ، تحت عنوان :  w-36بررسی ارتباط هورمون های تولید مثلی با میزان تخمگذاری در توده مرغان بومی مرندی و سویه هایلاین  ،ارائه دهنده:بنیامین نجف ، استاد راهنما:دکتر نیما ایلا ،استادان مشاور:دکتر هدی جواهری بارفروشی ، ساعت 16روز  دوشنبه      مورخ    95/6/29 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه علوم دامی  ، تحت عنوان : بررسی تأثیر برخی عوامل مدیریتی بر نرخ تلفات گوسفند و بز در استان مازندران ،ارائه دهنده: محمد مهرآذر ، استاد راهنما:دکتر ابوالحسن صادقی پناه ،استادان مشاور:دکتر ابوالقاسم لواف ، ساعت 9 روز  شنبه      مورخ    95/6/20 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه علوم دامی  ، تحت عنوان : اثر افزودن آنتی اکسیدن های بوتیلیتید هیدروکسی تولوئن و بوتیلیتید هیدروکسی آنیزول در بهبود کیفیت اسپرم قوچ پس از فرایند یخ زدن ـ یخ گشایی ،ارائه دهنده: احمد اکبری کله سر ، استاد راهنما:دکتر حمید کهرام ،استادان مشاور:دکتر جعفر یدی ، ساعت 11 روز  دوشنبه      مورخ    95/6/15 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه علوم دامی  ، تحت عنوان : تاثیر سطوح مختلف نوشیدنی کامبوچا و ویتامین E و سلنیوم بر روی پروفایل لیپیدی و ایمنی اختصاصی مرغان تخمگذار،ارائه دهنده: مهران بهادری فر ، استاد راهنما:دکتر بهزاد همتی ،استادان مشاور:دکتر ابوالقاسم لواف ، ساعت 11 روز  شنبه      مورخ    95/6/28 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه : باغبانی  ، تحت عنوان : بررسی روش های مختلف تولید جنین سوماتیکی در گیاه گل راعی،ارائه دهنده:ماه منیر رضایی نظری ، استاد راهنما:دکتر سید مهدی میری ،استادان مشاور:دکتر نوشین قاضی جهانی ، ساعت 16 روز  دوشنبه      مورخ    95/6/15 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه : باغبانی  ، تحت عنوان :تاثیربسترواندازه سینی در تولید نشااطلسی )Petunia × hybrid(،ارائه دهنده:ساناز علی آبادی ، استاد راهنما:دکتر ابراهیم هادوی ،استادان مشاور:دکتر عبدالکریم کاشی ، ساعت 9 روز  سه شنبه      مورخ    95/7/6 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه : صنایع چوب ، تحت عنوان : اثرات تنش خشکی و آلودگی کادمیوم بر آناتومی عناصر آوندی و فعالیت هیدرولیکی گونه‏ی چنار  ،ارائه دهنده:: آنا خضرلو ، استاد راهنما:دکتر ویلما بایرام زاده ،استادان مشاور:دکتر سید خسرو حسین اشرفی ، ساعت 15 روز   شنبه      مورخ    95/6/13 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه :علوم دامی ، تحت عنوان : امطالعه چندشکلی تک نوکلئوتیدی ناحیه کدکننده ژن HSPA1A و ارتباط آن با استرس گرمایی در گاوهای شیری هلشتاین ،ارائه دهنده::محمد حسن کاظمی ، استاد راهنما:دکتر علیرضا نوشری ،استادان مشاور:دکتر ابوالقاسم لواف ، ساعت 16روز   سه شنبه      مورخ    95/6/23 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه :علوم دامی ، تحت عنوان : مقایسه پروفیل هورمون ها و متابولیت های خونی موثر در روند تخمگذاری در سویه هایلاین و توده مرغان گلپایگانی ،ارائه دهنده:معصومه کمالزاده ، استاد راهنما:هدی جواهری بارفروشی ،استادان مشاور:ابوالفضل زارعی ، ساعت 15روز   سه شنبه      مورخ    95/7/06محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه :علوم باغبانی ، تحت عنوان : ................................................................................................ ،ارائه دهنده:لیلاخالوباقری ، استاد راهنما:سید مهدی میری ،استادان مشاور:قاسم توحیدلو ، ساعت 9 روز   ........      مورخ    95/6/16محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه   مدیریت کشاورزی  ، تحت عنوان :نقش آگاهی انرژی تجدید پذیر در آموزش ضمن خدمت کارشناسان ستادی آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شهر تهران ،ارائه دهنده:سیامک بابایی ، استاد راهنما:ولی بریم نژاد ،استادان مشاور:داود ثمری ، ساعت 10 روز چهار شنبه      مورخ    95/6/24 در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه   اقتصاد کشاورزی  ، تحت عنوان :ارزیابی اقتصادی انرژی های تجدید پذیر (خورشید و باد) ،ارائه دهنده:المیرا مقدم ، استاد راهنما:ولی بریم نژاد ،استادان مشاور:داود ثمری ، ساعت 11 روز چهار شنبه      مورخ    95/6/24 در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه : علوم دامی ، تحت عنوان :مطالعه رابطه بین چند شکلی های شناخته شده ژن MHC-DRB3 با برخی از فاکتورهای موثر بر فعالیت ایمنی برخی نژادهای اسب موجود در کشور،ارائه دهنده:شاهین زنگنه ، استاد راهنما:دکتر علیرضا نوشری ،استادان مشاور:دکتر بهزاد همتی، ساعت 9 روز یکشنبه      مورخ    95/6/21 در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه : علوم دامی ، تحت عنوان :اثرات نانو سلنیوم بر وقوع سندرم آسیت و پاسخ ایمنی سلولی و همورال جوجه های گوشتی در معرض تنش سرمایی،ارائه دهنده:علی ابراهیم ، استاد راهنما:دکتر ابوالفضل زارعی ،استادان مشاور:دکتر پروین شورنگ، ساعت 9 روز سه شنبه      مورخ    95/6/23 در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه : علوم دامی ، تحت عنوان : مقایسه اثرات فرم آلی (روی_گلایسین) و معدنی(سولفات) روی بر عملکرد,سیستم ایمنی و کیفیت گوشت در جوجه های گوشتی،ارائه دهنده:علیرضا شریفی ، استاد راهنما:دکتر سید عبدالله حسینی ،استادان مشاور:دکتر ابوالفضل زارعی، ساعت 9 روز چهار شنبه      مورخ    95/6/31 در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه : علوم دامی ، تحت عنوان : اثرات نانو سلنیوم بر فراسنجه های خونی و حفاظت کبدی جوجه های گوشتی در معرض تنش سرمایی،ارائه دهنده:محمدرضا احمدوند ، استاد راهنما:دکتر بهزاد همتی ،استادان مشاور:دکتر پروین شورنگ، ساعت10 روز سه شنبه      مورخ    95/6/23 در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه : علوم دامی ، تحت عنوان : بررسی چندشکلی ژن  DGAT-1درگوسفند فراهانی  به روش PCR-RFLP،ارائه دهنده:مهمان کاظمی ، استاد راهنما:دکتر شهرام ننه کرانی ،استادان مشاور:دکتر علیرضا نوشری، ساعت 18  روز دو شنبه      مورخ    95/6/29  در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه : اقتصاد و مدیریت کشاورزی ، تحت عنوان : نقش مدیریت زنجیره توزیع در توسعه کشاورزی شهرستان کرج،ارائه دهنده:پیام پناهیان ، استاد راهنما:داود ثمری ،استادان مشاور:ولی بریم نژاد، ساعت 9  روز چهارشنبه      مورخ    95/6/24 در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه : علوم دامی ، تحت عنوان :اثرات نانوسلنیوم بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی در معرض تنش سرمایی،ارائه دهنده:محمدیوسف طاهریان، استاد راهنما:دکتر پروین شورنگ ،استادان مشاور:دکتر ابوالفضل زارعی، ساعت 8  روز سه شنبه      مورخ    95/6/23  در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه : علوم دامی ، تحت عنوان :تاثیر سطوح مختلف کامبوچا و ویتامین E وسلنیوم بر روی برخی فراسنجه های بیو شیمیایی و خونی مرغان تخم گذار،ارائه دهنده:نوید زندی، استاد راهنما:دکتر بهزاد همتی ،استادان مشاور:دکتر ابوالفضل زارعی، ساعت 16  روز یکشنبه      مورخ    95/6/28  در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه : زراعت ، تحت عنوان :بررسی کارایی مصرف آب تحت شرایط آبیاری جویچه ای یک در میان و سطوح مختلف کود نیتروژن در زراعت ذرت علوفه ای،ارائه دهنده:مریم بیاتی ، استاد راهنما:دکترفیاض آقایاری ،استادان مشاور:دکترمحمدنبی ایلکایی ، ساعت 10 روز  شنبه      مورخ    95/6/27 در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه : اگرواکولوژی ، تحت عنوان :تأثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ی ارقام مختلف سورگوم در شرایط تنش خشکی ، ارائه دهنده:امین مورج ، استاد راهنما: آقای دکتر فرید گلزردی ،استادان مشاور:آقای دکتر محمد نبی ایلکایی ، ساعت 14روز دوشنبه      مورخ    95/6/29 در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه : علوم باغبانی، تحت عنوان :اثر محلول پاشی اسید هیومیک و عناصر کم مصرف بر عملکرد رویشی و تولید متابولیت­های ثانویه زوفا Hyssopus officinalis  ، ارائه دهنده:مینا مهرپیشه ، استاد راهنما: پژمان مرادی ،استادان مشاور:دکتر عباس هانی ، ساعت 14روز چهارشنبه  مورخ    95/7/7 در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه :خاکشناسی، تحت عنوان :مقایسه چند کود بیولوژیک تجاری برعملکرد گیاه دارویی  نعناء فلفلی  ، ارائه دهنده:فهیمه مرادی لارمائی ، استاد راهنما: دکتر شکوفه رضائی ،استادان مشاور:دکتر علی خانمیرزایی، ساعت 10روز چهارشنبه    مورخ    95/7/7 در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه :علوم دامی ، تحت عنوان :بررسی ارتباط بین چند شکلی ژن AA-NAT بر روی عملکرد تولید مثلی گوسفندان لری کشور ، ارائه دهنده:سجاد فلاح عزیزی ، استاد راهنما:دکتر علیرضا نوشری ،استادان مشاور:دکتر ابوالقاسم لواف، ساعت 13 روز چهارشنبه    مورخ    95/7/13 در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه :زراعت ، تحت عنوان :بررسی ارتباط بین چند شکلی ژن AA-NAT بررسی خلاء عملکرد سیب زمینی در قروه ، ارائه دهنده:خدیجه صفری لاباری ، استاد راهنما:دکتر پیمان فروزش ،استادان مشاور: دکتر منصور سراجوقی، ساعت 11 روز سه شنبه    مورخ    95/6/31در محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه :باغبانی ، تحت عنوان :بررسی ارتباط بین چند شکلی ژن AA-NATبررسی بستر کشت و اندازه سینی در تولید نشاء شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra ) ، ارائه دهنده:رضا پاک نهاد ، استاد راهنما:دکتر ابراهیم هادوی ،استادان مشاور:دکتر عبدالکریم کاشی ، ساعت 13 روز سه شنبه    مورخ    95/7/13 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه :اقتصاد و مدیریت کشاورزی ، تحت عنوان :تحلیل تغییرات فصلی فروش واکسن آنتروتوکسمی (با تحلیل رگرسیونی بر روی متغیرهای موهومی) ،ارائه دهنده:غلامحسین سوغاتی ، استاد راهنما:دکتر بیتا رحیمی بدر ،استادان مشاور:---------- ، ساعت 11روز سه شنبه    مورخ    95/7/6 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه : باغبانی ، تحت عنوان :اثرپیش تیمار بذر گاو زبان (Borago officinalis) بر جوانه زنی و تولید نشاء در شرایط تنش شوری ،ارائه دهنده:عبدالکریم سرشتی ، استاد راهنما:دکتر پژمان مرادی ،استادان مشاور:دکتر ابراهیم هادوی، ساعت 14 روز سه شنبه    مورخ    95/7/13 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه : علوم دامی ، تحت عنوان :اثرسطوح مختلف عصاره کنگرفرنگی برعملکرد وبرخی فراسنجه های خونیمرغ مادرگوشتی ،ارائه دهنده: محمدرضا نورمحمدی ، استاد راهنما:دکترنیماایلا ،استادان مشاور:دکتر حسین نوروزیان، ساعت 17 روز سه شنبه    مورخ    95/7/06محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه : زراعت ، تحت عنوان :ارزیابی روشهای مدیریت تغذیه نیتروژن در زراعت گندم و تاثیر آن بر روی تغییرات کمی و کیفی گلوتن و حساسیت زایی آن ،ارائه دهنده بی تا یاسری ، استاد راهنما:دکتر محمدرضا اردکانی ،استادان مشاور:دکتر گودرز نجفیان، ساعت 10 روز چهار شنبه    مورخ    95/6/31محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه : خاکشناسی، تحت عنوان :بررسی تاثیر جنگلکاری‌های دست‌کاشت درمناطق نیمه خشک بر برخی خصوصیات شیمیایی وفیزیکی خاک،ارائه دهنده:بیوک مخبر ، استاد راهنما:دکتر محمد معز اردلان ،استادان مشاور:دکتر شکوفه رضایی، ساعت 9 روز دو شنبه    مورخ    95/6/29 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه :  علوم دامی ، تحت عنوان :اثرسطوح مختلف عصاره کنگرفرنگی برعملکرد وبرخی فراسنجه های خونی مرغ مادرگوشتی،ارائه دهنده:محمدرضا نورمحمدی ، استاد راهنما:دکترنیماایلا ،استادان مشاور:دکتر حسین نوروزیان، ساعت 17 روز سه شنبه    مورخ    95/7/06 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه :صنایع چوب ، تحت عنوان :بررسی ویژگی های خمشی تیرهای جعبه ای (مکعبی)،ارائه دهنده:سینا حمیسی ، استاد راهنما:دکتر امیر لشگری ،استادان مشاور:دکتر مهران روح نیا، ساعت 12 روز یکشنبه    مورخ    95/7/04 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه :خاکشناسی ، تحت عنوان :بانتقال املاح در ستون خاک آهکی تحت تاثیر نمک های مختلف محلول در آب ،ارائه دهنده: سامان ملک نیا ، استاد راهنما:دکتر خانمیرزایی ،استادان مشاور:دکتر اکبری، ساعت 8 روز چهارشنبه    مورخ    95/6/31 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه :اقتصاد و مدیریت کشاورزی ، تحت عنوان :تبیین سامانه پایدار زراعی با رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی (مطالعه موردی دشت قزوین) ،ارائه دهنده: حامد شاهسون ، استاد راهنما:ولی بریم‌نژاد ،استادان مشاور:جعفر عزیزی، ساعت10 روز چهارشنبه    مورخ    95/7/14 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه :خاکشناسی ، تحت عنوان : بررسی تأثیرات تلفیق بسترهای آلی(پیت) ومعدنی(زئولیت) باخاک درعملکردوریشه زایی گوجه فرنگی رقم گیلاسی ،ارائه دهنده: : شیرین اخوان بیطرف ، استاد راهنما:دکتر محبوبه مظهری ،استادان مشاور:دکتر علی خانمیرزایی، ساعت 11 روز دوشنبه    مورخ    95/7/12محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه :علوم دامی ، تحت عنوان : بتاثیر سطوح مختلف سویای پر چرب ( یاسمینومکس ) بر عملکرد ،ارائه دهنده:  ایمان شکوهی فر ، استاد راهنما:دکتر نجفقلی دبیری ،استادان مشاور:دکتر ابوالقاسم لواف، ساعت 12 روز چهارشنبه    مورخ    95/6/31 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه :اقتصاد و مدیریت کشاورزی ، تحت عنوان :دلایل رکود فرش دستباف و راههای برون رفت آن،ارائه دهنده:  حمید عابدی قزاانی، استاد راهنما:دکتر نیو نوذری ،استادان مشاور: دکتر بیتا رحیمی بدر، ساعت 14 روز چهارشنبه    مورخ    95/6/14 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه :زراعت ، تحت عنوان :تاثیر تاریخ کاشت و تقسیط نیترو‍‍‍ژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کلزا ،ارائه دهنده:محسن مهرنیا ، استاد راهنما:دکتر محمد نبی ایلکایی ،استادان مشاور: دکتر علی کاشانی ، ساعت 11 روز چهارشنبه    مورخ    95/6/31 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه :باغبانی، تحت عنوان :تاامکان ستجی کشت رز در شرایط هیدروپونیک ارگانیک ،ارائه دهنده:مریم شجاعی برجوئی ، استاد راهنما:دکتر ابراهیم هادوی ،استادان مشاور: عبدالکریم کاشی ، ساعت 14 روز چهارشنبه    مورخ    95/7/14 محل سالن شهید فهمیده

----------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه :باغبانی، تحت عنوان :: اثر ورمی کمپوست و هیومیک اسید بر رشد رویشی و اسانس دو رقم ترخون فرانسوی و روسی ،ارائه دهنده: امیر ترکمند ، استاد راهنما:عبدالکریم کاشی ،استادان مشاور: دکتر پژمان مرادی ، ساعت 9 روز چهارشنبه    مورخ    95/7/14 محل سالن شهید فهمیده