تدوین و نگارش پایان نامه

 

امور مربوط به تدوین پایان نامه     (pdf)       

فرم اصالت پایان نامه (word)

منشور اخلاقی     (pdf)   

فرم صورت جلسه دفاع     (word)

فرمهای پایان نامه ها برای دکترای حرفه ای و کارشناسی ارشد

فرم های آمادگی دفاع از پایان نامه (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی) (PDF)

فرم اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

فرم اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای2

صورتجلسۀ دفاع

صورت جلسه دفاع (مخصوص امورمالی)  (jpg)

فرم ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه تحصیلی

فرم انصراف از مقاله

فرم تامین منابع پایان نامه

درخواست تصویب موضوع پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکتری تخصصی (فرم خام پروپوزال)

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد/دکترای حرفه ای

فرم انصراف از دستاوردهای پژوهشی مستخرج از پایان نامه

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش رساله دکترای تخصصی

فرم انصراف از دستاوردهای پژوهشی مستخرج از پایان نامه (دکتری تخصصی)

 فرم خام ابلاغ استاد راهنما و مشاور

http://www.kiau.ac.ir/persian/mpajohesh/pajohesh/tez/tez.htm